Spring naar inhoud

Agenda en stukken LAR vergadering 8-2-2024

Op de agenda van de LAR treffen jullie concept statuten aan en verschillende concepten reglementen.

De oorzaak is dat RVO per brief heeft aangegeven dat onze statuten en huishoudelijk reglement aanpassingen behoeven. Het gaat hierbij vooral om rechten van fokkers zijnde niet leden. Zie ook ons bericht op internet van 12 januari j.l. Bovendien is het verplicht een geschillen reglement te hebben. Ons huidig reglement van de Commissie van Beroep is onvoldoende en ook niet eenvoudig aan te passen. Vandaar dit nieuwe concept reglement

Het keuringsreglement en de reglementen voor gebruik zijn beter leesbaar gemaakt door de commissie Statuten en Reglementen. Deze worden ter beoordeling aangeboden en staan ook geagendeerd voor de komende ALV.

 

Het bestuur.

Agenda LAR 8 februari 2024
Bijlage 1 – Notulen LAR 26 oktober 2023 – definitief2
Bijlage 2b – Vervolg op de fokkersontmoetingen 2023 versie 3
Bijlage 4a – Conceptakte 38523-1 stw NSPS versie 24.01.24
Bijlage 4b – Concept Huishoudelijk reglement NSPS versie 24.01.24
Bijlage 5 – POSTUUM DEFINITIEF GOEDKEUREN VAN SELECTIEHENGSTEN
Bijlage 6 – DEFINITIEF GOEDKEUREN VAN SELECTIEHENGSTEN DIE ZIJN GEËXPORTEERD
Bijlage 7 – Agendapunten Fokvereninging Oost-Brabant
Bijlage 8a – WEDSTRIJDREGLEMENT
Bijlage 8b – Wedstrijdreglement Bereden en In Hand59079
Bijlage 9 – 240125 voorstel aanpassingen mbt huiskeuringen
Bijlage 10 – Voorstel nieuwe wijze van verkiezing c.q. benoeming juryleden definitief
Bijlage 11 – concept agenda ALV 04-05-2024
Bijlage 12 – Actielijst LAR 2024-02-08