Spring naar inhoud

Richtlijnen premiekeuring

Richtlijnen voor de organisatie van premiekeuringen van het NSPS 2018

Deze richtlijnen zijn opgesteld voor een zo uniform mogelijke organisatie van de premiekeuringen door de verschillende fokverenigingen.
De punten 1 t/m 28 zijn bindende richtlijnen, de overige zijn een advies aan de fokverenigingen.

Bindende richtlijnen

1. Uitgangspunt dient te zijn alle NSPS-leden binnen het fokgebied vooraf op de hoogte te brengen van de keuring en uit te nodigen, ongeacht of zij lid zijn van een betreffende fokvereniging of niet.
2. Zorg ervoor dat voorafgaand aan de keuring alle BVI’s van deelnemende pony’s aanwezig zijn. Uitzondering hierop kan alleen gemaakt worden voor de veulens.
3. Veulens hebben de leeftijd van minimaal 3 weken wanneer zij in de keuringsbaan worden toegelaten.
4. Veulens welke geboren zijn na sluitingsdatum voor inschrijving, kunnen alleen worden geaccepteerd wanneer zij binnen veertien dagen na geboorte zijn aangemeld bij het stamboek. Tevens dienen zij te zijn aangemeld voor de keuring bij de fokvereniging.
5. De volgende pony’s kunnen niet deelnemen aan een premiekeuring:
-Pony’s ingeschreven in Cat. C van het stamboek.
-Afstammelingen uit moeders ingeschreven in Cat. C van het stamboek.
-Afstammelingen uit moeders die nog in het Veulenboek zijn geregistreerd.
-Afstammelingen van vaders die niet beschikken over een deklicentie.
6. Gebruik voor de invoering van de deelnemende pony’s en de uitslagen de door het NSPS beschikbaar gestelde software.
7. Nodig de door het NSPS aangewezen juryleden tijdig uit voor de keuring en vermeld daarin datum, plaats en aanvang van de keuringen; stel de juryleden een exemplaar van de catalogus beschikbaar op de dag van de keuring en stuur deze niet van te voren toe.
8. Licht de jury voorafgaande aan de keuring in over de wijze waarop de kampioenskeuringen plaatsvinden en laat het aan de jury zelf over om te bepalen welke juryleden deelnemen aan de kampioenskeuringen.
9. Zorg voor ruime monsterbanen, waarbij de gewenste maat min. 10 m. x 25 m. is. Indien een aparte rondstapring aanwezig is zorg dan dat deze voldoende groot is.
10. Zorg dat de jury kan beschikken over een schrijftafel in de keuringsbaan ter invulling van de jurykaarten en let erop dat er ter plekke op het secretariaat voldoende jurykaarten aanwezig zijn.
11. De (secretarissen van de) fokverenigingen zijn er voor verantwoordelijk dat binnen veertien dagen nadat de keuring heeft plaatsgevonden het fotomateriaal van de kampioensdieren beschikbaar is voor de redactie van het verenigingsblad van het NSPS
12. Maak de rubrieken niet te groot, maar ook niet te klein (ca. 8 dieren per rubriek met een maximum van 10).
13. Veulens uit minimaats ouders worden ingedeeld in aparte rubrieken.
14. Er dienen lege rubrieken beschikbaar te zijn voor (door de jury) uitgeselecteerde dieren.
15. Om voldoende nakomelingen van hengsten te kunnen beoordelen is het van belang de premiekeuring ook nadrukkelijk voor eenjarige – en tweejarige hengsten open te stellen.
16. Ook voor de jeugdpony’s wordt een indeling per maatrubriek mini, kleine, midden en grote maat gehanteerd.

Maatindeling 2 jaar 1 jaar
Mini maat t/m 85 cm t/m 84 cm
Kleine maat 86 t/m 91 cm 85 t/m 90 cm
Midden maat 92 t/m 97 cm 91 t/m 96 cm
Grote maat 98 t/m 107 cm 97 t/m 107cm

17. Kroonmerries dienen in aparte rubrieken te worden ingedeeld.
18. Ook oud-kampioenen dienen in een aparte rubriek te worden ingedeel; zij worden op catalogusvolgorde geplaatst.
19. Voor pony’s van 3 t/m 12 jaar moet de officiële maatindeling worden gehanteerd, waarbij bepaalde leeftijdsgroepen in hun maat bij elkaar kunnen worden gevoegd; de 3-jarigen worden niet samengevoegd met andere leeftijdsgroepen.
20. Zorg dat de inzenders van te voren weten in welke volgorde de rubrieken worden gekeurd.
21a. Het is noodzakelijk de identiteit van alle pony’s door een ringmeester te laten controleren middels het chipnummer voordat de pony in de ring verschijnt, evenzo bij de kampioenskeuringen. De fokvereniging dient te zorgen voor voldoende en goedwerkende readers
21b. Blijkt de identiteit niet te kunnen worden vastgesteld omdat het chipnummer niet is uit te lezen, dan wordt de pony onder voorbehoud gekeurd. Dit voorbehoud houdt in dat in het geval nadien uit DNA-onderzoek zou blijken dat het om een andere pony gaat dan welke op papier door de eigenaar is aangemeld voor de keuring, de keuring wordt geacht niet te zijn uitgevoerd. Indien het identiteitsnummer niet is gevonden kan een PPC-er of Inspecteur die daartoe gerechtigd is actie ondernemen om een DNA-onderzoek op te starten middels het trekken van haren. Tevens kan hij de pony van een nieuw chipnummer voorzien. Is geen van deze aanwezig kan deze pony altijd nog worden doorverwezen naar een nakeuring.
21c. Wordt bij de identiteitscontrole een ander chipnummer vastgesteld dan hetgeen op het BVI en in het paspoort van de pony staat aangegeven, dan wordt de pony op die dag niet gekeurd en kan de eigenaar met deze pony worden verwezen naar de nakeuring, mits tijdig maatregelen zijn genomen om de identiteitsgegevens van de pony kloppend te maken
22. Tijdens de keuring dienen er zo weinig mogelijk mensen in de ring aanwezig te zijn.
23. Voor de prijsuitreiking dient gebruik te worden gemaakt van de volgende kleuren linten:
Jeugd: een oranje lint voor geprimeerde pony’s, een groen lint voor niet geprimeerde pony’s;
3 jaar en oudere dieren: 1e premie: rood/wit/blauw lint
2e premie: oranje lint
3e premie: rood lint
geen premie: groen lint
Indien dieren te oud zijn om te primeren krijgen zij het lint welke ze zouden krijgen indien ze wel geprimeerd mochten worden.
24. De linten dienen aan de linkerkant van de pony aangehangen te worden.
25. Het stempelen van de primering gebeurt aan de binnenzijde van het BVI in de daarvoor bestemde ruimte waar ook de geprinte premies staan vermeld. Ook ‘geen premie’ dient als zodanig gestempeld te worden.
26. Door de actieve inzet van ringmeesters dient een constante aanvoer van de pony’s en een vlot verloop van de keuring te worden bewerkstelligd zodat onnodig wachten van de jury in de keuringsbaan wordt voorkomen.
27. Het secretariaat zorgt ervoor dat de eigenaren van kampioenen op de keuringsdag bekend maken of ze met hun pony’s deelnemen aan het NK. Het overzicht van de pony’s die deelnemen aan het NK wordt opgestuurd naar het stamboekkantoor.
28. Behoudens het inschrijfgeld voor de keuring dient men niet contant af te rekenen voor bijv. overschrijvingen of predikaat-aanvragen; aan de hand van de vermelding van deze acties op de ‘gele’ kaart wordt hiervoor vanuit het stamboekkantoor een factuur gestuurd naar de eigenaar van de pony.

Adviserende richtlijnen

29. Het verdient aanbeveling ter stimulering van de jeugd tijdens de premiekeuringen ruimte in te richten voor een rubriek ‘beste jeugdige voorbrenger’ voor een categorie 5 t/m 10 jarigen en een categorie 11 t/m 15 jarigen. Juryleden verlenen desgevraagd hun medewerking aan de beoordeling van deze rubrieken.
30. Het verdient de voorkeur een aparte rubriek in te richten voor de veulens die geboren zijn na het sluiten van de inschrijving, de dus zeer jonge veulens. Veulens moeten minimaal 3 weken oud zijn om aan de keuring te kunnen deelnemen.
31. Uit foktechnische overwegingen verdient het de voorkeur merrieveulens en hengstveulens door elkaar heen te keuren in eenzelfde rubriek; toepassing van deze voorkeursregel wordt echter overgelaten aan de organiserende fokverenigingen.
32. Aanbevolen wordt de jury tijdens de keuring de mogelijkheid te bieden veulens, enters en twenters naar een andere rubriek te verwijzen waar zij qua maat beter bij passen en derhalve beter te beoordelen zijn.
33. Het verdient de voorkeur dat de uitslagenbriefjes met de premiegegevens zichtbaar voor het publiek op de locatie wordt opgehangen.
34. Een lid van het juryteam is verantwoordelijk voor een tijdige verslaglegging (binnen veertien dagen nadat de keuring heeft plaatsgevonden) over de premiekeuring ten behoeve van het verenigingsorgaan. In het verslag wordt van elke rubriek het kopnummer beschreven en de pony’s die een 1ste premie hebben ontvangen.
35. Indien in een rubriek uitsluitend een 3e of geen premie wordt verstrekt wordt hiervan melding gemaakt maar volgt geen beschrijving van de pony.
36. Tijdens de keuring dient er bij voorkeur een PPC-er aanwezig te zijn.

Zutphen, versie juni 2018