Spring naar inhoud

Premiekeuring

Jaarlijks vinden er op verschillende locaties in Nederland premiekeuringen plaats. Op deze keuringen kunnen veulens, enters, twenters die staan ingeschreven in het Veulenboek en drie jaar en oudere merries en ruinen die staan ingeschreven in het Stamboek t/m 12 jaar worden aangeboden voor primering. Om deel te nemen aan deze keuringen dient u lid te zijn van het stamboek. De pony’s worden ingedeeld in verschillende rubrieken (o.a. op leeftijd) en getoond aan een juryteam. Zij beoordelen de pony op type en beweging en geven, afhankelijk van hun bevindingen, geen premie, een veulenpremie (bij veulens), een enterpremie (bij enters), een twenterpremie (bij twenters) of, bij drie jaar en oudere merries en ruinen, een 1e, 2e of 3e premie (waarbij een 1e premie het beste is).

Er worden geen bovenbalkscores meer toegekend, maar er worden alleen pony’s premiewaardig bevonden en premies toegekend.

Houdt u voor de data en aanvangstijden van de keuring t.z.t. de publicaties in ons maandblad in de gaten en de nieuwsberichten op de website.

Opgave voor de keuringen kan bij de secretaris van de betreffende fokvereniging. De contactgegevens van deze personen treft u onder het kopje Contact onderdeel Fokvereniging.

Het voorbrengen op de keuring

Het voorbrengen van Shetland pony’s vereist een zekere ervaring en kennis. Een eerste vereiste is de nodige kalmte en rust. Hoe rustiger een pony wordt voorgebracht, hoe beter de pony tot zijn recht komt. Van veel belang is dat de voorbrenger en aandrijver goed op elkaar zijn ingesteld. Het is totaal overbodig een pony met meer dan twee personen voor te brengen.

Een wit halster is het mooist om de pony voor te brengen. Het nadeel van een halster is dat niet zoveel macht over de pony kan worden uitgeoefend, met name van belang daar vele kinderen onze Shetlanders voorbrengen. Heftige pony’s als ook hengsten kunnen eventueel met trens worden voorgebracht, maar normaal gesproken zal dit niet nodig zijn.

Opstellen
Als de ringmeester u binnen roept gaat u met uw pony de baan in. Een goede entree in de keuringsbaan is van belang. Dit dient rustig, in stap te geschieden. Wanneer een merrie met veulen wordt voorgebracht, dient de aandrijver er achteraan te komen. Hij zorgt ervoor, dat het veulen de moeder op de juiste wijze aan de rechterzijde volgt. De aandrijver komt met zweep opgeheven in de rechterhand als eerste de monsterbaan binnen. Hij geeft de voorbrenger aanwijzingen op welke plaats de pony het beste kan worden opgesteld.

De pony dient vierkant en recht voor de jury te worden opgesteld, zodanig dat zij er een goed zicht op heeft. Dat wil zeggen dat u enkele meters afstand van de jury houdt. De jury moet alle vier de benen van opzij goed kunnen zien. Dit kan thuis geoefend worden. Belangrijk daarbij is dat u de pony enkele minuten stil leert staan. De pony mag nooit te veel gestrekt worden, want dan wordt aan de beenstanden en de ruglijn een onnatuurlijk aanzien gegeven. De pony moet, zo mogelijk, met de voorbenen op een iets hoger gedeelte van de keuringsbaan staan dan met de achterbenen, nooit andersom. Bij de opstelling moet het hoofd van de pony niet  te kort worden vastgehouden en ook niet omhoog worden gedrukt. Dit heeft direct invloed op hals en ruglijn. Belangrijk is de pony  zo natuurlijk mogelijk op eigen benen te laten staan.

De voorbrenger staat bij de opstelling voor de pony met het gezicht naar de pony gericht. Wanneer de juiste stand is verkregen stelt de aandrijver zich enkele meters voor en iets rechts van de pony op. Hij probeert de aandacht van de pony vast te houden, zo dat deze zich attent en zo goed mogelijk aan de jury presenteert.

De gangen
Als de jury daartoe aanwijzing geeft mag er worden gestapt.

Men stapt in een rechte lijn van de jury af naar het einde van de baan. Het keren aan het eind van de baan moet altijd rechtsom. Op de terugweg dient men op ruime afstand van de jury rechtsom te draaien en een begin te maken met het laten draven.

Tijdens het stappen en draven loopt de voorbrenger links van de pony met het touw in de rechterhand, de linkerhand houdt men vrij om te kunnen corrigeren. De aandrijver loopt enkele meters achter en iets links van de pony met een dwars horizontaal gehouden zweep. Ruim voordat de pony aan het eind van de baan rechtsom draait, steekt de aandrijver de keuringsbaan over om weer op de goede kant te komen. De aandrijver mag nooit recht achter de pony lopen, dan ontneemt hij de jury het zicht op de bewegingen. Belangrijk is dat wordt voorkomen dat de pony onrustig wordt gemaakt. Een onrustige pony gaat trippelen en dan is het niet meer mogelijk de stap te beoordelen.

De draf dient met opgeheven hoofdhouding en bravoure te worden getoond. Draven is geen racen, de pony gaat dan onnodig over in galop. Draven mag zowel in een rechte lijn van en naar jury als de gehele baan rond, dit laatste is jammer genoeg niet altijd mogelijk. Bij pony’s die zich gemakkelijk laten leiden komt de ruimte in de beweging het best tot zijn recht. Hoewel het draven niet om de snelheid gaat is het natuurlijk wel zaak dat de voorbrenger de pony kan bijhouden. De aandrijver dient er bij het draven op te letten de pony niet te overjagen. Bij de Shetlanders is het veelal het beste dat de aandrijver zich bij het draven afzijdig houdt. Na het draven stelt u de pony nogmaals op de eerder vermelde wijze op. Als de jury het teken geeft, stelt u zich achter in de baan op in afwachting van verdere aanwijzingen van de ringmeester.

Klassering
In de meeste gevallen wordt u nadien door de ringmeester op de voorlopige plaatsingsvolgorde opgeroepen om te gaan rondstappen. Bij het rondstappen dient u afstand te houden tot uw voorganger en niet onnodig te dringen, dat kan door de hoeken te gebruiken. Als de plaatsing definitief is stelt u zich, op teken van de ringmeester, in een rechte lijn op voor de prijsuitreiking. Na deze uitreiking draaft de groep een ereronde.

De meest passende en correcte kleding
wit overhemd
witte broek
witte schoenen
rode stropdas

Nakeuring

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om met een bepaalde pony naar de premiekeuring te komen. De nakeuring biedt datzelfde jaar nog een mogelijkheid om de pony toch te laten primeren. Deelname kan alleen geschieden door pony’s die in dat jaar nog niet op een keuring verschenen zijn of die dieren die vanaf een keuring zijn doorverwezen naar de nakeuring om welke reden dan ook.

Voordat een pony beoordeeld wordt, zal het bewijs van inschrijving overhandigd moeten zijn. De kosten zullen vooraf ter plaatse betaald moeten worden en opgave voor de nakeuring dient te geschieden bij het kantoor van het Nederlands Shetland Pony Stamboek te Steenderen. Waar en wanneer deze nakeuringen plaatsvinden is te vinden in de Activiteitenkalender, in de nieuwsberichten en in De Shetland Pony.

De pony’s worden beoordeeld door twee juryleden. De S-inspectie en daaraan gerelateerde handelingen zullen worden verricht door een stamboekinspecteur en een jurylid. Tevens zal hierbij een dierenarts zijn aandeel aan de keuring leveren. De toegekende premies zullen ter plaatse ingevuld worden op het af gegeven bewijs van inschrijving. Men zal zich te allen tijde moeten onderwerpen aan het oordeel van de jury. Veulens dienen minimaal drie weken oud te zijn om beoordeeld te kunnen worden.

Huiskeuring

In bijzondere gevallen kan een lid van het NSPS een huiskeuring, waarbij de pony’s op locatie thuis worden gekeurd, aanvragen.

Een verzoek voor een huiskeuring kan alleen worden ingewilligd bij besmettelijke ziekte van de pony’s en/of bij langdurige ziekte van de eigenaar die hem/haar verhindert op de reguliere en de nakeuring te verschijnen met zijn/haar dieren. Over een verzoek tot huiskeuring beslist het hoofdbestuur.

Alleen pony’s die eigendom zijn van de aanvrager en op naam van de aanvrager zijn gesteld kunnen worden aangeboden voor de huiskeuring. Een uitzondering hiervoor wordt gemaakt voor een besmettelijke ziekte bij een hengstenhouder. Alle dieren die bij de uitbraak van de ziekte aanwezig zijn op het betreffende bedrijf kunnen in aanmerking komen voor aanbieding bij de aangevraagde huiskeuring op locatie van de hengstenhouder.

Een aanvraag voor een huiskeuring dient te allen tijde schriftelijk of per mail te worden ingediend bij het Stamboekkantoor van het NSPS, onder vermelding van de reden van de aanvraag, de locatie van de keuring, een datumvoorstel en het geschatte aantal te keuren pony’s. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een attest van een dierenarts met betrekking tot de besmettelijke ziekte van de pony’s (indien dat de reden is voor de aanvraag). Een kopie van de aanvraag moet door de aanvrager aan de regionale fokvereniging gezonden worden.

Datum en tijdstip van een huiskeuring worden bepaald na overleg tussen aanvrager en het hoofdbestuur. Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag beslist het hoofdbestuur omtrent de honorering van het verzoek. De aanvrager ontvangt hierover schriftelijk bericht. Datum, plaats en aanvangstijdstip van de huiskeuring worden vermeld op de website van het stamboek.

Alleen die pony’s, die tevoren opgegeven zijn bij het NSPS kantoor worden beoordeeld. Veulens dienen minimaal drie weken oud te zijn om beoordeeld te kunnen worden voor een huiskeuring.

Is eenmaal het verzoek tot een huiskeuring ingewilligd, dan is het aan het betreffende lid (i.c. de aanvrager en/of de eigenaar van de locatie van de huiskeuring) niet meer toegestaan om in datzelfde kalenderjaar nog met pony’s deel te nemen aan een premiekeuring van het NSPS.

De toegekende premies zullen ter plaatse, bij voorkeur door de secretaris van de plaatselijke fokvereniging, ingevuld worden op de afgegeven BVI’s. Indien er niemand van de plaatselijke fokvereniging aanwezig kan zijn worden de BVI’s opgestuurd naar het kantoor te Steenderen, waar verdere verwerking plaats vindt.

De kosten van een huiskeuring dienen vooraf betaald te worden, na toezending van een factuur door het NSPS. Voor de kosten van een huiskeuring bestaat een vast tarief. Dit tarief staat vermeld in de Tarievenlijst onder het kopje diensten.

Aanwijzing van de juryleden voor een huiskeuring gebeurt door het hoofdbestuur. Men zal zich te allen tijde moeten onderwerpen aan de uitslag van de jury.
De uitslagen van een huiskeuring worden gepubliceerd op de website van het NSPS en niet in De Shetland Pony.