Spring naar inhoud

Bericht van het hoofdbestuur

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 9 september jl. kunnen wij u het volgende mededelen met betrekking tot de bestuursverkiezing:

De heer T. Burgers was voorgedragen voor de functie van voorzitter van het stamboek. Helaas heeft de heer Burgers onvoldoende stemmen gekregen waardoor de heer Burgers niet is gekozen als voorzitter. Wij betreuren dit ten zeerste en willen langs deze weg de heer Burgers bedanken voor zijn bereidheid om zich kandidaat te stellen en hoge mate van betrokkenheid.

De heer D. Bos, de heer R. Molenkamp en mevrouw J. Jensma werden voorgedragen voor respectievelijk  de portefeuilles Penningmeester,  Jury, PPC  én keuringen en PR, redactie én Media. Alle drie de kandidaten kregen voldoende stemmen en waren hierbij in de mogelijkheid om toe te treden tot het bestuur.

In de vergadering hebben de heren Bos en Molenkamp aangegeven dat ze nog even wilden nadenken of ze hun benoeming in de ontstane situatie wel wilden aanvaarden. Wij zijn zeer verheugd u  te kunnen melden dat beide heren inmiddels hebben besloten hun portefeuille te zullen aanvaarden.

Voor de resterende vacante posities (voorzitter, secretaris en fokkerij) hebben zich op dit moment reeds een aantal kandidaten gemeld.  Dit ervaren wij als zeer positief! We zullen op korte termijn met de Werving & Selectie commissie aan de slag gaan om deze portefeuilles in te vullen. Belangstellenden voor één van deze portefeuilles kunnen zich aanmelden bij de Werving & Selectie commissie. In deze commissie zullen de heren Van den Brink en Termeer (namens de LAR) en de heer Molenkamp en mevrouw Jensma (namens het hoofdbestuur) deelnemen.